GHS-Mærker

Norups Gravering A/S

(GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM)


GHS blev indført den 1. juni 2015

CLP-forordningen, er EU's klassificeringsregler der står for klassificering, mærkning og emballering, af kemiske stoffer og blandinger. Det er blevet indført for, at forbygge ulykker og abrejdsskader. Det er nu blevet implemeteret i over 65 lande, med det formål, at inføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikation, af kemikalier over hele verden for, at nedbringe mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.


Systemet består, af tre hovedelementer:


Mærkning, af farlige stoffer: 

Fareklassifikationen omfatter også konkrete kriterier til klassifikation, af sundhedsrisiko, fysiske farer og blandinger. Det sikrer mere præcise angivelser på sikkerhedsdatabladene.
  

GHS-etiketter: 

Producenter, importører og forhandlere, af kemikalier skal anvende etiketter, der indeholder standard signalord, piktogram og fare- og sikkerhedshenvisning.


 Sikkerhedsdatablade(SDS):

Alle leverandører og producenter, af kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for, at kunne levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet. Formatet, af sikkerhedsdatabladene er inddelt i 16 punkter fastlagt i REACH-forordningen.
GHS mærker kan fås i 2 varianter, enten som indhold på mærker og/eller DIN mærker, eller de kan fås som færdig lavet mærker, i pakker, af 50 stk.


Hvis i har nogle spørgsmål, er i velkommen til at kontakte os.


Herunder kan i se GHS-Mærkerne og læse om hvad de forskellige bruges til.

GHS01

Bruges ved eksplosiver og visse organiske peroxider

GHS04

Bruges ved gasser under tryk

GHS07

Fare for øjenirritation, hudirritation, allergi ved hudkontakt og luftvejsirritation. Bruges også på produkter som er sundhedsskadelige ved hudkontakt, indånding og/eller indtagelse.

GHS02

Bruges ved brandfarlige produkter og visse organiske peroxider

GHS05

Bruges hvis produktet, er hud- eller øjenætsende eller hvis det er ætsende for metaller.

GHS08

Bruges ved alle kategorier for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige effekter. Bruges på produkter der kan skabe allergi ved indånding samt aspirationsfare.

GHS03

Bruges ved brandnærende produkter

GHS06

Bruges ved produkter der akut giftigt ved hudkontakt, indånding og/eller indtagelse.

GHS09

Bruges Ved Miljøfarlig Produkter

Har i spørgsmål?

I er velkommen til, at kontakte Norups Gravering, hvis i har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores produkter. Vi står klar til at klarlægge dine muligheder for jer.